" />
 • آخرین شماره
 • معرفي نشريه
  • مجله "خانواده و سلامت جنسی" به عنوان اولین مجله علمی تخصصی ایران در حوزه خانواده با رویکرد سلامت جنسی ، به صاحب امتیازی دانشگاه غیر انتفاعی فاطمیه (س) شیراز در تاریخ 1398/4/17 موفق به اخذ مجوز نشر به شماره 85468 از کمیسیون هیات نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده است.  


  • دسترسی آزاد مقاله

   کفایت روان سنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان
   ژاله رفاهی، نصیر داستان، مریم بهنام
   شماره1 , سال 1 , زمستان 1398
   هدف: اين پژوهش با هدف بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه طرحواره جنسی زنان در جامعه ايراني انجام شد. روش: با استفاده شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 360 زن متاهل از شهر شیراز انتخاب شدند. یافته ها: عوامل استخراج شده از این مقیاس در این بررسی در مقایسه ب متن کامل خلاصه
   هدف: اين پژوهش با هدف بررسی کفایت روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه طرحواره جنسی زنان در جامعه ايراني انجام شد. روش: با استفاده شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 360 زن متاهل از شهر شیراز انتخاب شدند. یافته ها: عوامل استخراج شده از این مقیاس در این بررسی در مقایسه با عوامل موجود در فرم اصلی مقیاس طرحواره جنسی زنان یکسان نبود. عوامل استخراج شده از این مقیاس در این بررسی در مقایسه با عوامل موجود در فرم اصلی مقیاس طرحواره جنسی زنان یکسان نبود. مقیاس طرحواره جنسی زنان درجامعه ایرانی شامل چهار عامل به ترتيب گشوده فكر– صريح،‌ پرشور– عاشقانه، جذاب، و خجالتی– محتاط ناميده شدند.. همچنین نتیجه بررسی روایی مقیاس زنان از طریق ضرایب همبستگی خرده مقیاس ها با نمره کل مطلوب گزارش گردید. همچنین بررسی ها نشان می دهد که نسخه فارسی مقیاس های طرحواره جنسی زنان از پایایی قابل قبولی برخوردار است. نتیجه گیری: روانشناسان بالینی و مشاوران خانواده، میتوانند از این مقیاس براي شناسایی طرحواره های جنسی زنان در فعالیتهاي پژوهشی و درمانی در محیطهاي بالینی و مراکز مشاوره بهره گیرند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت در پیش بینی تعهد زناشویی
   نظام الدین قاسمی، محمد حسین زارعی، مائده آیتی، بهناز ارتضایی
   شماره1 , سال 1 , زمستان 1398
   مقدمه: هدف پژوهش حاضربررسی نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت زناشویی در پیش بینی تعهد زناشویی ¬زنان متاهل شهر اصفهان بود. روش کار: پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و در حیطه پژوهش¬های همبستگی و رگرسیونی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر متن کامل خلاصه
   مقدمه: هدف پژوهش حاضربررسی نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت زناشویی در پیش بینی تعهد زناشویی ¬زنان متاهل شهر اصفهان بود. روش کار: پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و در حیطه پژوهش¬های همبستگی و رگرسیونی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر اصفهان با حداقل ۱سال وحداکثر ۵ سال سابقه ازدواج در زمستان سال 1397 بود. با استفاده از نمونه¬گیری دردسترس ۳۹ زن متاهل به عنوان نمونه انتخاب¬ و پرسشنامه¬های سبک زندگی اسلامی¬کاویانی(ILST)، نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی(۲۰۰۱)، نگرش به خیانت مارک واتلی (۲۰۰۶) و تعهد زناشویی آدامز و جونز(DCI) بر روی آنان اجرا شد. داده¬های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS-24 و به شیوه رگرسیون همزمان در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نشان داد بین سبک زندگی اسلامی و صمیمیت زناشویی (۲۹۶/۰ r=و ۰۶۷/۰sig=)، سبک زندگی اسلامی و تعهد زناشویی (۴۷/۰ r=و ۰۰۳/۰sig= )، صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی ( ۶۸۸/۰ r=و ۰۰۰/۰Sig=)، sig=) رابطه مثبت معنادار(۰۱/۰>P) و بین سبک زندگی اسلامی و نگرش به خیانت( ۳۷/۰- r=و۰۲۱/۰sig=)،صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت (۳۹۶/۰- r=و ۰۱۳/۰sig=) و نگرش به خیانت و تعهد زناشویی (۴۴۳/۰- r=و ۰۰۵/۰sig=) رابطه منفی معناداری وجود دارد (۰۱/۰>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع سه متغیر سبک زندگی اسلامی، نیاز به صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت، می تواند ۵۶ درصد از واریانس تعهد زناشویی را تبیین کنند (۰1/۰>P). علاوه بر آن سبک زندگی اسلامی و نیاز به صمیمیت زناشویی به ترتیب (۰۴۲/۰ Sig= و ۰۰/۰ Sig=) رابطه معناداری را با تعهد زناشویی دارند و میزان این تأثیر به ترتیب (۲۵۷/۰=Beta و ۵۶۲/۰=Beta) می باشد. نتیجه گیری: می¬توان¬گفت پایبندی به سبک زندگی مبتنی برآموزه¬های اسلامی می¬تواند علاوه بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی و اصلاح نگرش به خیانت با تعهد زناشویی نیز در ارتباط باشد. واژگان¬کلیدی: جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   رویکرد قرآنی در ارائه الگوی مفهومی عفاف جنسی
   محمد سعید  کرمی
   شماره1 , سال 1 , زمستان 1398
   هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی «عفاف جنسی» از طریق شناسایی و بررسی مؤلفه های عفاف جنسی و عامل های الگو است. این اثر، پژوهشی کیفی و بنیادی است که در بخش ارائه الگوی مفهومی، بر اساس نظریه برخاسته از داده ها به توصیف و تحلیل پرداخته است. به این منظور 7 مفهوم همسو با عف متن کامل خلاصه
   هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی «عفاف جنسی» از طریق شناسایی و بررسی مؤلفه های عفاف جنسی و عامل های الگو است. این اثر، پژوهشی کیفی و بنیادی است که در بخش ارائه الگوی مفهومی، بر اساس نظریه برخاسته از داده ها به توصیف و تحلیل پرداخته است. به این منظور 7 مفهوم همسو با عفاف از آیات قرآن شناسایی و با رویکردی انسجام گرایانه تبیین شد. با ارائه الگو، نقش برخی از این مفاهیم در تبیین عفاف جنسی به اثبات رسید. با بررسی بیش از 300 آیه قرآن درباره مسائل جنسی، تعداد 50 آیه که ارتباط بیشتری با مسئله عفاف جنسی داشت انتخاب شد و سپس با کد گذاری باز، مجموعا 49 کد شناسایی شد. در مرحله کد گذاری محوری، داده ها در 19 محور و مفهوم کلیدی دسته بندی شدند و در مرحله کد انتخابی، این مفاهیم در ذیل 4 عامل الگو، قرار گرفتند. عامل های الگو شامل مؤلفه های مقوله کانونی، زمینه ها و علل، مفاهیم راهبردی و پیامدهای عفاف جنسی شناسایی شد و در انتها با طی این فرایند، مدل مفهومی عفاف جنسی با رویکرد قرآنی طراحی گردیده است. با توجه به تحلیل محتوای قرآن کریم در این زمینه می شود گفت عفاف جنسی به عنوان مفهوم دینی، ظرفیت تبیین روانشناختی را دارد و با کاربست آن می توان سلامت روان فردی و اجتماعی را فراهم آورد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   پیش بینی رضایت مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین
   احمد رضا کیانی ، محمود محمدی رازی
   شماره1 , سال 1 , زمستان 1398
   هدف: هدف از این پژوهش پیش¬بینی رضایت¬مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار ها شامل تجربیات ناگوار کودکیACEs، رفتارهای دلبستگی، ادراک ازدواج متن کامل خلاصه
   هدف: هدف از این پژوهش پیش¬بینی رضایت¬مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین بود. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار ها شامل تجربیات ناگوار کودکیACEs، رفتارهای دلبستگی، ادراک ازدواج والدین، رضایت از ازدواج و پرسشنامۀ فرم کوتاه الگوهای ارتباطی بود که بر روی تعداد 400 آزمودنی(200 زوج) در شهر بجنورد انتخاب شده بودند اجرا گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت، به دلیل اینکه جامعه ازتعداد بالایی برخوردار بوده و اطلاعاتی از تمامی این افراد در دست نبود، از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که ادراک فرد از ازدواج والدین و ادراک از ازدواج خود و همچنین رضایتمندی از ازدواج معناداری و مثبت بودن رابطه را نشان می دهد. ادراک فرد از ازدواج خود با دلبستگی رابطه مثبت و معناداری وجود داشته، همچنین رابطه رویداد های ناگوار کودکی با ادراک از ازدواج خود رابطه منفی و معنا داری وجود داشته است و در نهایت رابطه ادراک از ازدواج خود و الگو های تبادل نیز نشانگر وجود رابطه منفی و معنادار است. نتیجه گیری: از این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدینپیش بین های خوبی در رضایتمندی از ازدواج فرد می باشند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه های استقبالی، انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه
   توفیق البوغبیش،  رضا خجسته مهر، ذبیح اله عباسپور
   شماره1 , سال 1 , زمستان 1398
   رضایت زناشویی از عواملی است که موجب رضایت و خشنودی در زندگی می شود. شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت زناشویی، برای کمک به حفظ ازدواج بسیار لازم و کمک کننده است. مطالعات نشان می دهند که انگیزه و رفتارهای فداکارانه می توانند به شکل های مختلف رضایت زناشویی را تحت تاثیر متن کامل خلاصه
   رضایت زناشویی از عواملی است که موجب رضایت و خشنودی در زندگی می شود. شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت زناشویی، برای کمک به حفظ ازدواج بسیار لازم و کمک کننده است. مطالعات نشان می دهند که انگیزه و رفتارهای فداکارانه می توانند به شکل های مختلف رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار دهند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه های استقبالی، انگیزه های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه زنان و مردان شهر اهواز انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف 300 زوج با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش شامل سنجه ادراک رفتارهای فداکارانه ( PSM ) ، سنجه انگیزه های فداکارانه (MSM)، سنجه ارزیابی رابطه (RAS) توسط آنها تکمیل گردید. طرح تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال بررسی روابط ساده و گام به گام بین متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک می باشد. نتایج نشان داد که در نمونه مردان از بین متغیرهای پیش بین، متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزه های اجتنابی فداکاری از توانایی پیش بینی رضایت زناشویی برخوردارند، همچنین در نمونه زنان، از بین متغیرهای پیش بین، متغیرهای رفتارهای فداکارانه و انگیزه های استقبالی از توانایی پیش بینی رضایت زناشویی برخوردارند. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که دسته ای از متغیرها در مردان مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزه های اجتنابی فداکاری نقش تعیین کننده تری در پیش بینی رضایت زناشویی دارند، همچنین در زنان هم دسته ای از متغیرها مثل رفتارهای فداکارانه و انگیزه های استقبالی نقش تعیین کننده و مهم تری در پیش بینی رضایت زناشویی دارند. شناسایی و کار بر روی این دسته از متغیرها، نقشی تاثیرگذار بر رضایت زوجین و روابط خانوادگی خواهد داشت. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   طرحواره های جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل: بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی
   رضا چالمه،  فاطمه عبدالهی
   شماره1 , سال 1 , زمستان 1398
   پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی در رابطه بین طرحواره های جنسی با بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل انجام شد. روش پژوهش توصيفي، از نوع هبستگي بود که با استفاده از روش مدل‌يابي معادلات ساختاري انجام شد. جامعة آماري شامل زنان متاهل شهر شیراز بودند. با استفاد متن کامل خلاصه
   پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی در رابطه بین طرحواره های جنسی با بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل انجام شد. روش پژوهش توصيفي، از نوع هبستگي بود که با استفاده از روش مدل‌يابي معادلات ساختاري انجام شد. جامعة آماري شامل زنان متاهل شهر شیراز بودند. با استفاده از روش نمونه‌گيري در دسترس تعداد 150 نفر انتخاب گردید. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه های شاخص عملکرد جنسی زنان (روزن و همکاران،2000)، طرحواره جنسی (آندرسون و سیروانوسکی،1994) و بهزیستی روانشناختی (ریف، 1995) بود. داده¬های جمع¬آوری شده در دوسطح توصیفی (با استفاده از میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (با استفاده ضریب همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار amos-21) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طرحواره های پرشور-عاشقانه و صریح-راحت رابطه مثبت و معنی دار و طرحواره خجالتی-محتاط رابطه منفی و معنی دار با بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل داشتند. همچنین کارکرد جنسی نیز پیش بین مثبت و معنی دار بهزیستی روانشناختی بود. علاوه بر این نتایج بیانگر این بود که کارکرد جنسی توانست بین طرحواره پرشور-عاشقانه با بهزیستی روانشناختی نقش واسطه ای ایفا کند. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گیری کرد که طرحواره های جنسی هم بطور مستقیم و هم با واسطه عملکرد جنسی می توانند بر بهزیستی روانشناختی زنان متاهل تاثیرگذار باشند. جزييات مقاله
 • پست الکترونیک
  fpjour@gmail.com
  آدرس
  شیراز- کوچه 29 استقلال- دانشگاه فاطمیه (س) شیراز- دفتر مجلات
  نمایه کننده های این نشریه
  اخبار نشریه( آرشیو خبر )
  محورهای موضوعی
  تخصصی ,