ا

 • ارتضایی.بهناز نقش پایبندی به¬سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت در پیش بینی تعهد زناشویی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • اصغری نکاح.سید محسن کاوشی کیفی در عوامل سوق دهنده دختران نوجوان به خودارضایی از منظر الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ب

 • بهنام.مریم کفایت روان¬سنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

چ

 • چالمه. رضا کفایت روانسنجی مقیاس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل: روايي، پايايي و ساختار عاملي [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ح

 • حیدری. بتول اثربخشي درمان شناختي–رفتاري برسرد مزاجي جنسي زنان افغانستان (شاغل به تحصيل و تحصيل کرده در دانشگاه‌هاي‌ايران) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

خ

 • خجسته مهر.رضا پیش¬بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه¬های استقبالی، انگیزه¬های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

د

 • داستان.نصیر کفایت روان¬سنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • دشتیانه.سوده تغییر نگرش نسبت به تابوی قاعدگی از جوامع بدوی تا عصر رسانه (مطالعه مروری سیستماتیک) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ر

 • رضا خجسته مهر، ذبیح اله عباسپور.توفیق البوغبیش، پیش¬بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه¬های استقبالی، انگیزه¬های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • رفاهی.ژاله کفایت روان¬سنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • رفاهی.ژاله کفایت روان سنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ز

 • زارع. زهرا تغییر نگرش نسبت به تابوی قاعدگی از جوامع بدوی تا عصر رسانه (مطالعه مروری سیستماتیک) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • زارع.شیوا تغییر نگرش نسبت به تابوی قاعدگی از جوامع بدوی تا عصر رسانه (مطالعه مروری سیستماتیک) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • زارعی.محمد حسین نقش پایبندی به¬سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت در پیش بینی تعهد زناشویی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

س

 • سلطانی فر.عاطفه اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ط

 • طبیبی.زهرا اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ع

 • عباس پور.ذبیح الله پیش¬بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه¬های استقبالی، انگیزه¬های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • عبداللهی.فاطمه طرحواره های جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل: بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • عبدالهی.فاطمه کفایت روانسنجی مقیاس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل: روايي، پايايي و ساختار عاملي [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • عندلیب کورایم. مرتضی پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تصویر بدنی و کمال‌گرایی در زنان باردار [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ف

 • فاطمه عبدالهی.رضا چالمه، طرحواره های جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل: بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

ق

 • قاضی زاده.سپیده اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]

ک

 • کجباف.محمدباقر اثربخشي درمان شناختي–رفتاري برسرد مزاجي جنسي زنان افغانستان (شاغل به تحصيل و تحصيل کرده در دانشگاه‌هاي‌ايران) [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • کرمی.محمد سعید ارائۀ الگوی مفهومی عفاف جنسی مبتنی بر آیات قرآن کریم (پژوهشی کیفی) [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • کیانی.احمدرضا پیش¬بینی رضایت¬مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]

م

 • مائده آیتی، بهناز ارتضایی.نظام الدین قاسمی، محمد حسین زارعی، نقش پایبندی به¬سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت در پیش بینی تعهد زناشویی [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • محمود محمدی رازی.احمد رضا کیانی ، پیش¬بینی رضایت¬مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین [ دوره1, شماره 1 - زمستان سال 1398]
 • محمودی نیا.سعید پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تصویر بدنی و کمال‌گرایی در زنان باردار [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مرسلی. مریم پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تصویر بدنی و کمال‌گرایی در زنان باردار [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مشهدی.علی اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]
 • مهاجر بعد.زهرا کاوشی کیفی در عوامل سوق دهنده دختران نوجوان به خودارضایی از منظر الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1399]