• صفحه اصلی
  • نقش پایبندی به¬سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت در پیش بینی تعهد زناشویی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2 بازدید : 12718 صفحه: 17 - 35

10.52547/Fsh.1.1.17

20.1001.1.27831205.1398.1.1.2.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط