• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی رضایت¬مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 4 بازدید : 8118 صفحه: 51 - 61

10.52547/Fsh.1.1.51

20.1001.1.27831205.1398.1.1.4.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط