• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه¬های استقبالی، انگیزه¬های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 5 بازدید : 8384 صفحه: 63 - 73

10.52547/Fsh.1.1.63

20.1001.1.27831205.1398.1.1.5.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط