• صفحه اصلی
  • بررسی رابطۀ بین سبک‌های فرزند پروری با دانش و نگرش جنسی والدین و میزان علاقه مندی به گفتگو در مورد موضوعات جنسی خانواده در شهر شیراز
کد مقاله : 1401042138462 بازدید : 3027 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی