• صفحه اصلی
  • طرحواره های جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل: بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201904136655 بازدید : 10823 صفحه: 75 - 84

10.52547/Fsh.1.1.75

20.1001.1.27831205.1398.1.1.6.1

نوع مقاله: پژوهشی