• فهرست مقالات فاطمه  طاهری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - آزار جنسی دختران زیر ۱۰ سال و آسیب پذیری آنان در دوره همه گیری کووید ۱۹ یک مطالعه مروری روایتی
    سوده دشتیانه فاطمه  طاهری
    هدف : این پژوهش با هدف بررسی آزار جنسی دختران و آسیب های وارد شده بر آنان در دوره¬ی قرنطینه¬ی بیماری کرونا ویروس انجام شد. روش شناسی : مطالعه ی مروری و روایتی حاضر، با جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی : PubMed ,Science Direct ,Civilica ,Noormags ,SID ,Springer¬ Googl چکیده کامل
    هدف : این پژوهش با هدف بررسی آزار جنسی دختران و آسیب های وارد شده بر آنان در دوره¬ی قرنطینه¬ی بیماری کرونا ویروس انجام شد. روش شناسی : مطالعه ی مروری و روایتی حاضر، با جستجوی جامع در بانک های اطلاعاتی : PubMed ,Science Direct ,Civilica ,Noormags ,SID ,Springer¬ Google Scholar,، مروری بر مقالات منتشر شده در مورد آسیب های جنسی دختران در مدت زمان شیوع کووید ۱۹¬، در سالهای اخیر داشته است. یافته¬ها: مقالات حاوی نتایج متناقض و دوگانه ای بودند. در مراحل اولیه کووید۱۹ نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری در جمعیت عمومی با توانایی شگفت‌انگیزی برای بازگشت به عقب و سازگاری نشان داده است. نتیجه¬گیری : در زمان همه گیری بیماری کرونا ویروس و شرایط قرنطینه، بستر وقوع خشونت و بد رفتاری در خانه و آزار جنسی و آسیب جنسی علیه دختران فراهم شده است. لذا آموزش و آگاهی دادن به والدین و همچنین آموزش و آگاهی دادن به دختران، در این زمینه می تواند بسیار موثر واقع شود. به همین دلیل، یکی از راهکارهای بهبود این وضعیت، افزایش آگاهی و دانش والدین و دختران، از راه¬های گوناگون، در طول همه گیری کرونا است. پرونده مقاله