• صفحه اصلی
  • اثربخشي درمان شناختي–رفتاري برسرد مزاجي جنسي زنان افغانستان (شاغل به تحصيل و تحصيل کرده در دانشگاه‌هاي‌ايران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072631869 بازدید : 7805 صفحه: 17 - 28

10.52547/fash.2.1.17

20.1001.1.27831205.1400.2.1.5.1

نوع مقاله: پژوهشی