• صفحه اصلی
  • کفایت روان¬سنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1 بازدید : 9245 صفحه: 7 - 19

10.52547/fsh.1.1.7

20.1001.1.27831205.1398.1.1.1.6

نوع مقاله: پژوهشی