• صفحه اصلی
  • طرحواره های جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متاهل: بررسی نقش واسطه ای کارکرد جنسی
کد مقاله : بازدید : 463 صفحه: 97 - 87

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط