• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی رضایت زناشویی مردان و زنان بر اساس متغیرهای انگیزه¬های استقبالی، انگیزه¬های اجتنابی فداکاری و رفتارهای فداکارانه
کد مقاله : 5 بازدید : 534 صفحه: 85 - 75

نوع مقاله: پژوهشی