• صفحه اصلی
  • پیش¬بینی رضایت¬مندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین
کد مقاله : 4 بازدید : 519 صفحه: 74 - 55

نوع مقاله: پژوهشی