• صفحه اصلی
  • نظام الدین قاسمی، محمد حسین زارعی، مائده آیتی، بهناز ارتضایی

فهرست مقالات نظام الدین قاسمی، محمد حسین زارعی، مائده آیتی، بهناز ارتضایی

  • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش پایبندی به¬سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت در پیش بینی تعهد زناشویی
    نظام الدین قاسمی، محمد حسین زارعی، مائده آیتی، بهناز ارتضایی
    مقدمه: هدف پژوهش حاضربررسی نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت زناشویی در پیش بینی تعهد زناشویی ¬زنان متاهل شهر اصفهان بود. روش کار: پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و در حیطه پژوهش¬های همبستگی و رگرسیونی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر چکیده کامل
    مقدمه: هدف پژوهش حاضربررسی نقش پایبندی به سبک زندگی اسلامی، نگرش به خیانت و نیاز به صمیمیت زناشویی در پیش بینی تعهد زناشویی ¬زنان متاهل شهر اصفهان بود. روش کار: پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و در حیطه پژوهش¬های همبستگی و رگرسیونی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل شهر اصفهان با حداقل ۱سال وحداکثر ۵ سال سابقه ازدواج در زمستان سال 1397 بود. با استفاده از نمونه¬گیری دردسترس ۳۹ زن متاهل به عنوان نمونه انتخاب¬ و پرسشنامه¬های سبک زندگی اسلامی¬کاویانی(ILST)، نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی(۲۰۰۱)، نگرش به خیانت مارک واتلی (۲۰۰۶) و تعهد زناشویی آدامز و جونز(DCI) بر روی آنان اجرا شد. داده¬های به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS-24 و به شیوه رگرسیون همزمان در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نشان داد بین سبک زندگی اسلامی و صمیمیت زناشویی (۲۹۶/۰ r=و ۰۶۷/۰sig=)، سبک زندگی اسلامی و تعهد زناشویی (۴۷/۰ r=و ۰۰۳/۰sig= )، صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی ( ۶۸۸/۰ r=و ۰۰۰/۰Sig=)، sig=) رابطه مثبت معنادار(۰۱/۰>P) و بین سبک زندگی اسلامی و نگرش به خیانت( ۳۷/۰- r=و۰۲۱/۰sig=)،صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت (۳۹۶/۰- r=و ۰۱۳/۰sig=) و نگرش به خیانت و تعهد زناشویی (۴۴۳/۰- r=و ۰۰۵/۰sig=) رابطه منفی معناداری وجود دارد (۰۱/۰>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع سه متغیر سبک زندگی اسلامی، نیاز به صمیمیت زناشویی و نگرش به خیانت، می تواند ۵۶ درصد از واریانس تعهد زناشویی را تبیین کنند (۰1/۰>P). علاوه بر آن سبک زندگی اسلامی و نیاز به صمیمیت زناشویی به ترتیب (۰۴۲/۰ Sig= و ۰۰/۰ Sig=) رابطه معناداری را با تعهد زناشویی دارند و میزان این تأثیر به ترتیب (۲۵۷/۰=Beta و ۵۶۲/۰=Beta) می باشد. نتیجه گیری: می¬توان¬گفت پایبندی به سبک زندگی مبتنی برآموزه¬های اسلامی می¬تواند علاوه بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی و اصلاح نگرش به خیانت با تعهد زناشویی نیز در ارتباط باشد. جزييات مقاله