• پرداخت هزینه

  پرداخت هزینه در دو نوبت انجام می شود

  قسمت اول هزینه داوری 100 هزار تومان می باشد که بعد از واریزی توسط نویسنده مقاله جهت داوری ارسال می گردد

  قسمت دوم هزینه انتشار 150 هزار تومان می باشد که بعد از پذیرش مقاله و جهت انتشار توسط نویسنده واریز می گردد

   

  شماره کارت مؤسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز:

  6063737002496287

   

  لطفا پس از واریز فیش در پرداختی ها در کارتابل نویسنده ارسال گردد و یا به ایمیل نشریه با ذکر نام نویسندگان و عنوان مقاله و نشریه ارسال گردد

  fpjour@gmail.com