لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 دکتر کاظم  خرم دل khorramdel.psy@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استادیار دکترا
2 نصیر داستان nasir.dastan88@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه استادیار دکترا
3 علی درختکار A.DERAKHTKAR@GMAIL.COM دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
4 مجتبی مسعودی Masuodi2004@gmail.com استاد دکترا
5 هاجر کهن سال kohansal.h@gmail.com استاد دکترا
6 دکتر بارانی hbarani50@gmail.com استادیار دکترا
7 کاظم خرم دل khoramdel.psy@gmail.com هیات علمی استادیار دکترا
8 سعیده کلانتری kalantarisaeede@gmail.com دانشگاه تربیت مدرس دانشجو دکترا