فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 هاجر کهن سال موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی دکترا
2 دکتر کاظم  خرم دل موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استادیار دکترا
3 اسماعیل کلانتری عضو هیئت علمی (استادیار) موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
4 سعیده کلانتری دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
5 نصیر داستان فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
6 علی درختکار ایران - تهران - دانشگاه دولتی شهید بهشتی استاد دکترا
7 مجتبی مسعودی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد دکترا
8 حمید بارانی دانشجو دکترا
9 سوده دشتیانه دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
10 کاظم خرم دل هیات علمی-موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز استادیار دکترا
11 سهیلا باستانی گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استاد دکترا
12 شیوا زارع دپارتمان روانشناسی. موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
13 فاطمه عبدالهی دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
14 آرزو  اصغری دانشگاه کوثر بجنورد استادیار دکترا
15 شهرام حاجی رضایی دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد
16 نظام الدین قاسمی استادیار گروه روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران استادیار دکترا