لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 دکتر کاظم  خرم دل khorramdel.psy@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استادیار دکترا
2 نصیر داستان nasir.dastan88@gmail.com فارس -شیراز -موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) استادیار دکترا
3 هاجر کهن سال kohansal.h@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی دکترا
4 علی درختکار A.DERAKHTKAR@GMAIL.COM ایران - تهران - دانشگاه دولتی شهید بهشتی استاد دکترا
5 مجتبی مسعودی Masuodi2004@gmail.com موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز استاد دکترا
6 حمید بارانی hbarani50@gmail.com دانشجو دکترا
7 کاظم خرم دل khoramdel.psy@gmail.com هیات علمی-موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز استادیار دکترا
8 سعیده کلانتری kalantarisaeede@gmail.com دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشجو دکترا
9 آرزو  اصغری azasghari@gmail.com دانشگاه کوثر بجنورد استادیار دکترا
10 اسماعیل کلانتری esmaeelkalantari@yahoo.com عضو هیئت علمی (استادیار) موسسه آموزش عالی فاطمیه س شیراز استادیار دکترا
11 سهیلا باستانی soheilabastani3@gmail.com گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز استاد دکترا
12 شهرام حاجی رضایی sh-hajirezaei@alumnus.tums.ac.ir دانشگاه تهران دانش آموخته کارشناسی ارشد
13 شیوا زارع shivazare5@gmail.com دپارتمان روانشناسی. موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد
14 نظام الدین قاسمی nezamghasemi@yahoo.com استادیار گروه روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران استادیار دکترا
15 سوده دشتیانه soode.dashtiane@gmail.com دپارتمان روانشناسی موسسه آموزش عالی فاطمیه(س) شیراز مربی کارشناسی ارشد