نظام الدین قاسمی استادیار
دکترا
استادیار گروه روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران استادیار گروه روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران