نظام الدین قاسمی استادیار
nezamghasemi@yahoo.com دکترا
استادیار گروه روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران استادیار گروه روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران