سهیلا باستانی استاد
soheilabastani3@gmail.com دکترا
گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز