سهیلا باستانی استاد
دکترا
گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز