• فهرست مقالات سمانه شاکری حسین آباد

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - نقش تعدیل کننده بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر تهران
    سمانه  فراهانی غلامرضا معارفی زهرا خاکساری سمانه شاکری حسین آباد
    مقدمه: يكی از جنبه¬های بسيار مهم و پيچيده زندگی زناشويي، رضایت زناشويي است که نقش بسیار مهمی در استحکام و پايداري روابط زناشویی دارد. عوامل مختلفی در تأمین رضایت زناشویی مؤثرند. یکی از مهم¬ترین آنها رضایت جنسی همسران از یکدیگر است که این نیز به نوبه خود از عوامل دیگری م چکیده کامل
    مقدمه: يكی از جنبه¬های بسيار مهم و پيچيده زندگی زناشويي، رضایت زناشويي است که نقش بسیار مهمی در استحکام و پايداري روابط زناشویی دارد. عوامل مختلفی در تأمین رضایت زناشویی مؤثرند. یکی از مهم¬ترین آنها رضایت جنسی همسران از یکدیگر است که این نیز به نوبه خود از عوامل دیگری مانند سلامت معنوی متاثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان متاهل شهر تهران در سال 1400 است که با روش نمونه¬گیری در دسترس تعداد 167 نفر برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها شامل مقیاس بهزیستی معنوی، مقیاس رضایت جنسی و پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک-راست بود. برای تحلیل داده¬ها از روش¬های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحت نرم¬افزار كامپيوتري SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته¬ها: یافته¬ها نشان داد که ضریب همبستگی بین رضایت جنسی (**37/0) و بهزیستی معنوی (**31/0) با سازگاری زناشویی در سطح 01/0 معنادار بود. همچنین بهزیستی معنوی در رابطه بین رضایت جنسی و سازگاری زناشویی دارای نقش تعدیل کنندگی بود (05/0 >P). نتیجه¬گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، رضایت جنسی و بهزیستی معنوی قابلیت پیش بینی سازگاری زناشویی را در زنان دارند و بنابراین می¬توان این نتایج را در اختیار فعالان حوزه زوج درمانی و خانواده قرار داد تا از آن برای ارتقای رضایت زناشویی در مراجعین خود استفاده کنند. پرونده مقاله