کاظم خرم دل استادیار
khoramdel.psy@gmail.com دکترا
هیات علمی-موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز هیات علمی-موسسه آموزش عالی فاطمیه(س)شیراز