مدير مسئول

دکتر کاظم خرم دل دانشیار
دکترا

سردبیر

دکتر اوشا برهمند استاد
دکترا
تهران
0

هیئت تحریریه

دکتر عباس ابوالقاسمی استاد
دکترا
تهران
87
دکتر مسعود فضیلت پور استادیار
دکترا
تهران
898
دکتر رسول حشمتی استادیار
دکترا
تهران
دکتر مهدی ربیعی دانشیار
دکترا
تهران
00
دکتر مسعود صادقی دانشیار
دکترا
تهران
898
دکتر اسماعیل کلانتری دانشیار
دکترا
تهران
00
دکتر مجتبی مسعودی دانشیار
دکترا
تهران
00
دکتر محبوبه البرزی استادیار
دکترا
تهران
00
دکتر نجمه مهارلویی استادیار
دکترا
تهران
00
هادی بهرامی استاد
hbahrami@ut.ac.ir دکترا
رحمت الله مرزوقی استاد
Marzoghi@roze-shirazu.ac.ir دکترا
اوشا برهمند استادیار
Usha.Barahmand@gmail.com دکترا
مهدی محمدی استادیار
دکترا
کاظم خرم دل دانشیار
khoramdel.psy@gmail.com دکترا
احمد کیانی استاد
a.kiani@uma.ac.ir دکترا

مدیر داخلی

سعیده کلانتری استاد
kalantarisaeede@gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت مدرس
9127535480