• صفحه اصلی
  • کاوشی کیفی در عوامل سوق دهنده دختران نوجوان به خودارضایی از منظر الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072631868 بازدید : 8450 صفحه: 7 - 16

10.52547/fash.2.1.7

20.1001.1.27831205.1400.2.1.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط