• صفحه اصلی
  • اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله
کد مقاله : 1400061524299 بازدید : 796 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط